آموزش جغرافیا

ناصر احمدیان کارشناس ارشد جغرافیا

سوالات تستی جغرافیای پیش دانشگاهی ( سال چهارم انسانی )

« نقش جغرافیا در مدیریت محیط »

291) اولین گام برای آمایش توانهای محیطی یک منطقه چه می باشد؟

الف) تهیه نقشه ی قابلیت آن منطقه   ب) عملیاتی نمودن طرحهای کاربردی  

ج ) هماهنگی ارگانها با پروژه ها     د)آینده نگری طرحها و برنامه ها.

292) کدامیک از ویژگیهای سازمان فضایی کشور در مرحله اول می باشد؟

الف) طرح آمایش سرزمین به عنوان ابزار توسعه ی فضایی کشور                    

 ب  ) رشد بدون برنامه معدودی از مناطق کشور

ج ) شکل گیری فضایی بدون برنامه و مطالعات کارشناسی                              

 د ) توسعه مبتنی بر اصول آمایش سرزمینی.

293) بهترین سطح آمایش سرزمین چه سطحی است ؟

الف) محلی              ب) منطقه ای          ج) ملی          د) قاره ای.

294) کدام عامل در روند بیابان زایی کشورمان نقش موثرتری دارد؟

الف) استخراج معادن    ب) تخریب جنگلها  

 ج) تخریب مراتع    د) رخداد سیلاب.

295) موثرترین و مهمترین عامل تغییرات زیست محیطی  چه می باشد؟

الف) مخاطرات طبیعی        ب) انسان اندیشمند  

 ج ) موجودات زنده      د) اکوسیستم.

296) هدف برنامه آمایش سرزمینی در محیط های جغرافیایی چیست؟

الف) تحقق عدالت اجتماعی         ب) تحقق توسعه پایدار                   

 ج) گردآوری اطلاعات                 د) توزیع متوازن منابع.

297) کدامیک از فعالیتهای انسان در فضاهای جغرافیایی نا درست است؟

الف) گسترش شهرکهای مسکونی در نواحی کشاورزی                                

 ب) توسعه صنایع دستی در نواحی توریستی

ج ) ایجاد شهرکهای اقماری در اطراف متروپل ها                                        

 د) فعالیت کشاورزی با توجه به ظرفیت های اراضی.

298)کدام  برنامه در چارچوب اهداف جغرافیای کاربردی قرار می گیرد؟

الف) استفاده عملی از پژوهش های جغرافیایی در رفع نیازهای ملی               

 ب )توزیع هماهنگ برنامه های عمرانی در محیط جغرافیایی                                                                                                   

ج ) ارزیابی توانهای فضای جغرافیایی و توانمندیهای انسان                              

 د) همه موارد درست است.

299) بیشترین میزان اتلاف منابع آب متعلق به کدام بخش اقتصادی کشورمان می باشد؟

الف) صنایع            ب) شرب  ج) دامداری      د) کشاورزی.

300) کدام عامل باعث گردیده که تمامی مناطق کشورمان متناسب با قابلیت های طبیعی و انسانی توسعه نیابد؟

الف) اجرای برنامه آمایش سرزمین            

 ب) بی توجهی به توانهای محیطی کشور    

 ج ) توزیع متوازن و متجانس جمعیت            

 د) بی توجهی به ارزشهای فرهنگی

301) کدام عامل در تخریب زمین های قابل کشت کشورمان نقش عمده ای ایفاء می کند؟

الف) فرسایش خاک       ب) بیابان زایی    

  ج) تخریب جنگل ها     د) بیابان زدایی .

302) ضرورت برنامه ریزیهای فضایی کشور از اوایل برنامه ی پنجم عمرانی(1356-1353) همزمان با کدام واقعه بود؟

الف) تمرکز شدید جمعیت در تهران        ب) وقوع جنگ جهانی دوم          

 ج) افزایش بهای نفت                       د) مشکلات اجتماعی کشور.

303) کدامیک از نتایج برنامه آمایش سرزمین در چارچوب سیاستهای جمعیتی کشورمان است؟

الف ) تعیین محدو ده جدید شهرها  ب) تعیین مناطق معدنی با عملکرد ملی 

  ج ) تعیین محدوده های روستایی   د) تعیین مراکز صنعتی کشور.

304) مهمترین" برنامه ی جامع توسعه ی ملی کشور که در آن توانها و محدودیت های مناطق مختلف جغرافیایی برای توسعه ملی ارزیابی و تعیین می گردد" ، چه می باشد؟

الف ) برنامه توسعه روستایی     ب) برنامه آمایش سرزمین          

ج )برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی          د) برنامه آمایش منطقه ای.

305) بهره برداری منطقی و مسئولانه از توانهای محیطی کوههای البرز و زاگرس انجام آمایش در چه سطحی است؟

الف) محلی           ب) ملی             ج) منطقه ای       د) قاره ای.

306) کدامیک از اصول کلی آمایش سرزمینی کشورمان نیست؟

الف ) کارایی و بازدهی اقتصادی   

  ب) گسترش عدالت اجتماعی و محرومیت زدایی  

ج ) ملاحظات امنیتی و دفاعی                  

 د)  توسعه ی متوازن اجتماعی و اقتصادی مناطق.

307) تفکر برنامه ریزی آمایش سرزمین ایران از چه زمانی شروع شده است؟

الف ) اواسط دهه 1360 ه ش     ب) اواسط دهه 1340 ه ش      

ج ) اوایل دهه 1360 ه ش           د)اوایل دهه 1380 ه ش.

308)کدامیک از اهداف منشور آمایش سرزمین اروپا نمی باشد؟

الف ) افزایش کیفیت زندگی شهروندان            ب) بهره برداری و حفاظت آگاهانه از منابع طبیعی       

ج ) حفظ هویت اسلامی و میراث فرهنگی       د) استفاده ی عاقلانه از فضاهای ملی و قاره ای.

309) بهترین شیوه برای جلوگیری از تخریب محیط زیست چیست؟

الف ) عدم بهره برداری از محیط زیست        ب) حفاظت از محیط زیست          

 ج ) آمایش سرزمین               د) مدیریت محیط زیست.

310) بی توجهی به « بُعد مکانی» در برنامه ریزیهای محیطی دارای چه پیامد منفی خواهد بود؟

الف ) عدم تعادلهای منطقه ای                 ب) افزایش برابریهای اجتماعی    

ج ) عدم تعادلهای اجتماعی                د) ایجاد تعادلهای اقتصادی

311) آمایش سرزمین ، سازماندهی مطلوب فضا را به چه منظوری انجام می دهد؟

الف) رسیدن به توسعه پایدار       ب) توزیع مناسب جمعیت         

ج) گسترش فعالیتهای اقتصادی       د) توسعه کشاورزی و خودکفایی.

312) عناصر مشترک جغرافیا و آمایش سرزمین چه می باشند؟

الف) انسان ، فضا و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی انسان            

 ب) جمعیت ، ارزشهای اعتقادی و سرزمین

ج) اقلیم ، انسان و امور سیاسی ، نظامی و اقتصادی                     

 د) مکان ، منابع محیطی و فرهنگ جوامع .

313) کدامیک از رشته های علم جغرافیا در آمایش سرزمین نقش مهمی دارد؟

الف) اقتصادی     ب) کاربردی        ج) طبیعی   د) ژئومورفولوژی

314) اصول آمایش سرزمین برای اولین بار در کدام منطقه رایج و اجرا گردید؟           الف) کانادا    ب) آسیای شرقی      

  ج) ایالات متحده آمریکا              د) اروپای غربی

315) مجموعه برنامه هایی که فعالیت های انسانی رابرای استفاده بهینه از محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی سازماندهی می کند. چیست؟

الف) آمایش سرزمین                     ب) مدیریت محیط زیست        

 ج) برنامه ریزی فضایی                 د) سنجش از دور

316) کدامیک از مخاطرات و تهدیدات زیست محیطی محسوب نمی شود؟   الف) تخریب جنگل ها    ب) بیابان زایی     

ج) تنوع زیستی        د) فرسایش خاک

317) از اواخر دهه 1340 ه.ش کشورمان جهت آمایش سرزمین با کدام کشور مذاکراتی را انجام داده است؟

الف) فرانسه            ب) ژاپن            ج) آمریکا           د) آلمان

318) مرحله ی دوم سازمان یابی فضایی در ایران تا چه زمانی ادامه داشته است؟

الف) تا اواسط برنامه چهارم               ب) تا پایان برنامه سوم               

ج) تا اوایل برنامه ی پنجم                د) تا پیروزی انقلاب اسلامی

319) برنامه آمایش سرزمین کشورمان از چه تاریخی به مرحله اجراء گذاشته شد؟

الف) 1/1/1383    ب) 24/5/1380      

 ج) 11/6/1380          د) 1/1/1360

320) برنامه آمایش سرزمین در راستای اجرای کدام اصل قانون اساسی در کشور اجرا گردیده است؟

الف) 148                ب) 48           ج) 84          د) 68

321) در کدام مرحله از برنامه آمایش سرزمین طرحهای کاربردی جنبه عملیاتی به خود می گیرند؟

الف) تهیه ی طرح کلان ملی            ب) آمایش در سطح منطقه ای  

 ج) تهیه ی برنامه های توسعه و آینده نگری          د) تصویب برنامه ی آمایش سرزمین.

322 ) در کدام برنامه ی عمرانی کشور به برنامه ریزی کالبدی و فضایی برای کشور توجه گردید؟

الف) چهارم       ب) پنجم      ج) ششم       د) سوم

323 ) کمترین روند بیابان زایی در کشورمان مربوط به کدام بخش می باشد؟

الف) استخراج معادن    ب) تخریب جنگل     ج) تخریب مراتع       د) تخریب اراضی کشاورزی

324 ) تاکنون حدود چند درصد از کل زمینهای زراعی جهان با اقدامات نادرست انسان نابود شده است؟

الف) 26 درصد    ب) 16 درصد       ج) 36درصد     د) 6درصد

325) طی 20 سال آینده کدام عامل حدود 30میلیون هکتار از زمینهای قابل کشت کشورمان را غیر قابل استفاده خواهد نمود؟

الف) تخریب مراتع  ب) استخراج معادن    ج) فرسایش خاک   د) برداشت از سفره های زیر زمینی

326 ) از کل منابع آب موجود در کره زمین چند درصد برای مصارف شرب و کشاورزی قابل استفاده است؟

الف) 20درصد       ب) 2/0 درصد   ج) 02/0 درصد  د) 2درصد

327 ) بالاترین میزان اتلاف آب در کشورمان بعد از بخش کشاورزی در کدام بخش است؟

الف) آشامیدنی        ب) دامداری       ج) تولید برق      د) صنایع

328) کدام عامل در روند بیابان زایی کشورمان نقشی ندارد؟

الف)  استخراج معادن   ب) تخریب جنگل  

   ج) توسعه صنایع    د) تخریب اراضی کشاورزی

329) اولین اقدام جغرافیدانان برای استفاده از توانهای محیطی سرزمینها چه می باشد؟

الف) بررسی ویژگیهای سرزمین        ب) تهیه نقشه های محیطی           

 ج) تهیه مدلهای سرزمینی            د) شناسایی مناطق خطر

330 ) توجه اندک به نقش مکان و محیط جغرافیایی در مدیریت و برنامه ریزی باعث پیدایش چه مشکلاتی شده است؟

الف) زیست محیطی          ب) انسانی         ج) صنعتی    د) طبیعی

331 ) الگوهای توسعه در کشورمان چگونه است؟

الف) متوازن        ب) متعادل         ج) نامتجانس            د) متناسب

332 ) دانش جغرافیا به عنوان علم مطالعه ی رابطه ی متقابل انسان و محیط می تواند نقش محوری در .............. داشته باشد.

الف) توسعه پایدار   ب) مدیریت محیط   ج) محیط زیست

 د) آمایش سرزمین

333 ) مجموعه ای بسیار بزرگ و پیچیده ای از اجزاء و عوامل گوناگونی که بر اثر تکامل تدریجی موجودات زنده و اجزای سازنده ی سطح زمین شکل گرفته است را چه می نامند؟

الف) آمایش سرزمین     ب) مدیریت محیط      

 ج) توسعه پایدار              د) محیط زیست

334 ) هدف ............... حفاظت و بهره برداری از منابع طبیعی ، بدون برهم زدن تعادل محیط ، به منظور بهبود زندگی انسانهاست.

الف) مدیریت جغرافیایی محیط زیست            ب) مدیریت محیط              

 ج) مدیریت محیط زیست                     د) آمایش سرزمین

335 ) در مدیریت محیط زیست کنش و واکنش میان کدام عوامل نقش آفرینی می کنند؟

الف) زیستی و مکانهای جغرافیایی          ب) زیستی و انسانی               

 ج) طبیعی و انسانی                            د) جغرافیایی و انسانی

336 ) دردانش جغرافیا  مهمترین مسئله در بحث مدیریت محیط زیست چیست؟

الف) تبیین چگونگی رابطه انسان و محیط    

 ب) تبیین رایطه فرهنگ و اقتصاد 

 ج) شناسایی عوامل زیستی و مکانی           

 د) چگونگی رابطه محیط و جغرافیا 

337 ) جغرافیای ............. به کاربرد عملی تحقیقات جغرافیایی در رفع نیازهای ملی ، اجتماعی ، اقتصادی و نظامی می پردازد.

الف) انسانی        ب) محیطی        ج) کاربردی            د) طبیعی

338 ) کدام شاخه ی جغرافیا ،  توانهای فضای جغرافیایی و توانمندی های انسان را درمقابل محیط ارزیابی می کند؟

الف) انسانی      ب) محیطی            ج) کاربردی               د) طبیعی

339 ) کدامیک جزء منابع انسانی محیط زیست محسوب می گردد؟

الف) نظام بهره وری و جمعیت               ب) سکونتگاه ها و جانوران              

ج) حمل و نقل و گیاهان                د) رفاه انسانی و آب سالم

340 ) کدامیک جزء اصول برنامه ریزی محیطی است؟

الف ) رفاه انسانی و عدالت فضایی     ب) عدالت اجتماعی و اهداف اجتماعی   

ج) حمل و نقل و هوای پاک    د) حاصلخیزی خاک و حمل و نقل 

341 ) کدام علم را زیربنای برنامه ریزیها می دانند؟

الف) مدیریت محیط  ب) هیدرولوژی     ج) جغرافیا    د) عمران

342 ) کدامیک به معنای آمایش نیست ؟

الف) نظم دادن         ب) آراستن           ج) آمیختن               د) آوردن

343 ) کدام برنامه به تنظیم رابطه ی انسان و فضا و فعالیتهای انسان می پردازد؟          

 الف) آمایش سرزمین   ب) مدیریت محیط   ج) توسعه پایدار     د) محیط زیست

344 ) هدف برنامه آمایش سرزمین چه می باشد؟

الف) بهره برداری منطقی از همه امکانات، برای بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع

ب) توزیع متناسب جمعیت و فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی در فضای محلی ، منطقه ای و بین المللی

 ج) سازماندهی مطلوب فضا به منظور رسیدن به توسعه پایدار                            

 د) تمامی موارد جزء اهداف آمایش سرزمین است.

345 ) برنامه ی آمایش سرزمین بر چه اساسی شکل می گیرد ؟

الف) ارزشهای اعتقادی      ب) پشتیبانی نظامی    ج) پایه های سیاسی     د) فعالیتهای انسانی

346 ) ........... با شناخت و ارزیابی منابع و .................. با ساماندهی مکانها در ارتباط نزدیک با هم قرار دارند.

الف) محیط زیست آمایش سرزمین   

 ب) مدیریت محیط توسعه پایدار  

 ج) جغرافیا آمایش سرزمین     

 د) جغرافیا توسعه پایدار

347 ) پس از جنگ جهانی دوم و بروز وقایع سیاسی ، نظامی و زیست محیطی ،کشورهای غربی به چه موردی توجه نمودند؟

الف) انرژی هسته ای و بمب اتمی           

  ب) تصرف اراضی بیشتر برای استعمار                               

ج) استفاده بهتر از سرزمین و توانهای آن    

 د) توزیع عادلانه ثروت در جهان

348 )  شورای آمایش سرزمین اروپا ، برنامه های آمایش سرزمینی این قاره را برای تمامی زمینه های زیر مشخص کرده است به جز......

الف) حمل و نقل        ب) محیط زیست    ج) برنامه ریزی های محلی     د) انرژی هسته ای

349 ) در حال حاضر آمایش سرزمین در اروپا بر محورهای زیر استوار است به جز................

الف) مشارکت مردم در همه مراحل         

ب) هماهنگی بخشهای مختلف جامعه           

 ج) فرهنگ و منافع کلیه کشورهای اروپایی   

 د) اتحاد کشورهای اروپایی و آمریکایی

350 ) گزارش « مسئله ی افزایش جمعیت شهر تهران و نکاتی پیرامن عمران کشوری » در چه سالی منتشر شد؟

الف) 1340      ب) 1345       ج) 1380          د) 1360

351 ) در کدام مرحله سازمان فضایی کشور ، آمایش سرزمین به عنوان ابزار اصلی توسعه ی فضایی کشور مطرح شد؟

الف) مرحله ی اول    ب) مرحله ی دوم   

  ج)  مرحله ی سوم    د) مرحله ی چهارم

352 ) مرحله ی اول مطالعات آمایش سرزمین کشورمان بین چه سالهایی انجام پذیرفت؟

الف) 1364-1362              ب) 1365 1360                     

ج) 1380 1376               د) 1381 1379

353 )کدام عامل در ضرورت پرداختن به آمایش سرزمین کشورمان نقشی ندارد؟

الف) تنوع جغرافیایی                          ب) تنوع نیروی انسانی                    

ج) گستردگی و وسعت زیاد                 د) فراوانی بیابانها

354) در برنامه ی آمایش سرزمین همواره چه مساله ای باید مورد توجه قرار گیرد؟

الف) دستیابی به انرژی هسته ای        ج) آینده نگری                     

 ج) منطقه بندی کشور                      د) کاهش نیروی انسانی

355 ) نقشه های قابلیت های یک منطقه چه اطلاعاتی در اختیار برنامه ریزان قرار می دهد؟

الف) توانهای محیطی یک منطقه            ب) محدودیت منابع سرزمین         

ج) شناسایی واحدهای زیست محیطی        د) همه موارد درست است

356 ) در مرحله ی تهیه ی برنامه های توسعه و آینده نگری ، طرحهای کاربردی چه جنبه ای به خود می گیرند؟

الف) پژوهشی      ب) عملیاتی        ج) ملی         د) زیست محیطی

357) بر اساس کدام مورد خط و مشی های آینده برای برنامه توسعه ملی مشخص می شود؟

الف)طرح کلان ملی         ب) آمایش در سطح منطقه ای         

 ج) تهیه ی برنامه های توسعه و آینده نگر      د) پیش بینی تحولات جمعیت در منطقه

358 ) کدامیک از نتایج آمایش سرزمین در زمینه ی فعالیت های اقتصادی است؟

الف) پیش بینی تحولات جمعیت کشور                                               

 ب) تعیین محدوده های روستایی با توجه به اولویت توسعه ی آنها          

ج) تعیین مناطق معدنی با عملکرد ملی                                                

 د) منطقه بندی کشور بر اساس وضعیت مهاجرتی آن


« مدل های جغرافیایی »

255) چنانچه با« مقداری ماسه و یک دستگاه پنکه » حرکت ماسه های روان را به نمایش گذاریم ، از چه نوع مدلی بهره برده ایم؟

الف)ساده ی خطی     ب)مقیاس کارکردی     ج)ادراکی یا استنتاجی          د)مشابه سازی.

256) در طبقه بندی مدلها ی جغرافیایی کدام عامل ملاک عمل است؟

الف)ساختار و پیچیدگی مدل        ب)سلیقه و ذوق پژوهشگر      

ج) هدف ، نیاز و کاربرد         د ) آموزش و یادگیری مدلها

257)کدام مدلها بیشترین نقش را در آموزش موضوعات جغرافیای عمومی دارند؟

الف) مشابه سازی      ب)مدلهای فیزیکی      ج)ادراکی یا استنتاجی  د)ساده ی خطی.

258) بررسی کدام پدیده ها بدلیل عدم تکرار زیاد بدون مدلسازی بسیار مشکل است؟

الف)کسوف و زلزله    ب)آتشفشانها و بادها     ج) زلزله و بارش        د)خسوف و بهمن.

259)کدامیک از فواید مدلها در آموزش علم جغرافیا می باشد؟

الف) افزایش درک مفاهیم جغرافیایی    ب ) سهولت تجزیه و تحلیل مفاهیم    

 ج) امکان مطالعه ترکیبی مفاهیم    د) همه موارد درست است.

260) اولین گام برای درک و مدیریت سیستمهای پیچیده جهان چه می باشد؟

الف)شناسایی تعامل بین سیستمها      ب) تبدیل سیستمها به مدل       

 ج) ارتباط و گسترش مدلها             د)شناسایی پسخوراند سیستم ها.

261) در طبقه بندی مدلها ، مدل فون تانن« Von  Tanan» جزءکدام مدلهای جغرافیایی قرار می گیرد؟

الف)مقیاس کارکردی      ب)مشابه سازی        ج)ساده ی خطی   د)ادراکی ( استنتاجی ) .

262) مدلهایی که سلسله مراتب اداری وروابط درون سازمانی رابرای مایادآوری وتفهیم می کنند، چه می گویند؟

الف) ماکت              ب) چارت          ج) تمثال         د) مولاژ

263) کدامیک ازویژگیهای یک مدل درمطالعات جغرافیایی نیست؟

الف) مختصرومرتبط باموضوع باشد     ب) دقیق و قابل پیش بینی باشد    

 ج) پیچیده ومجازی باشد      د) قابلییت پیش بینی داشته باشد

264)کدام جمله درعلم جغرافیا غلط است؟

الف) طبیعت ، آزمایشگاه جغرافیاست         

   ب) سیستم های جغرافیا یی، پیچیده ومتنوع اند                           

ج) رایج ترین مدلها، مدلهای انسانی اند     

  د) مدلهای ریاضی ، صریح وواضح ترین مدلها اند.

265) چرادرک روابط اجزاء وپیش بینی سیستم های جغرافیایی مشکل می باشد؟الف) پیچیدگی وتنوع سیستم ها    ب) عدم دسترسی کافی به سیستم ها      ج) عدم نگرش سیستمی بین جغرافیدانان  د)  پیچیده و مجازی بودن سیستم ها

266) طبق مدل فون تانن«  Von  Tanan» اگراز حومه به مرکز شهر نزدیک شویم ، چه تغییراتی حاصل می گردد؟

الف) قیمت زمین زیاد،هزینه حمل ونقل کم   

 ب) قیمت زمین کم، هزینه حمل و نقل زیاد                          

ج) قیمت زمین و هزینه حمل ونقل زیاد     

   د) قیمت زمین و هزینه حمل ونقل کم.

267) براساس مدل فون تانن « Von  Tanan» در حد فاصل اراضی کشاورزی و تولید غلات چه نوع کشتی رواج دارد؟

الف)کشت مختلط    ب)مراتع و چمنزار 

   ج)تولید چوب و الوار        د)تولید غلات و مراتع.

268) فون تانن در مدل جغرافیایی خود رابطه چه پارامترهایی را بوسیله دوایر متحد المرکز نشان داده است؟

الف) فاصله از شهر، قیمت محصولات ، کاربری ارضی  ب) فاصله از شهر ،هزینه حمل ونقل ، نوع کشت

ج)کاربری زمین ، نوع کشت ،هزینه حمل ونقل      

  د) مکانیابی کشاورزی ،قیمت زمین ، نوع کشت.

269) مهمترین اصل در مدلهای جغرافیایی چیست؟

الف)سلیقه محقق و سادگی مدل 

 ب) فرضیه و نظریه پردازی در پژوهش

 ج) سهولت استفاده و تاثیر در یادگیری     

 د)بهره گیری در پژوهش وآینده نگری.                         

270) در طبقه بندی انواع مدلها کدام مدل جزء انواع مدلها قرار نمی گیرد؟

الف) مدل مشابه سازی  ب) مدل فون تانن   ج) مدل مقیاس کارکردی  د) مدل ادراکی ( استنتاجی )

271) مدل میزشن و تونل باد جزء کدام مدلها قرار می گیرند؟

الف) ساده خطی   ب) مشابه سازی   ج) ادراکی ( استنتاجی )       د) مقیاس کارکردی

272) در مورد استفاده از مدلهای جغرافیایی تمامی گزینه ها درست است. به جز.....

الف) در ساده کردن و تفهیم یک موضوع پیچیده جغرافیایی کمک می کند          

ب) یک نظریه یا فرضیه جغرافیایی  را اثبات می کند.  

ج) مدلهای فیزیکی بیشترین نقش را در آموزش مسائل انسانی دارد       

  د) کاربرد عمده مدلهای فیزیکی در نمایش پدیده های طبیعی است.

273) تمامی گزینه ها جزء فواید استفاده از مدلها است به جز....

الف) افزایش درک ، تجزیه و ترکیب مفاهیم جغرافیایی                         

 ب) امکان تکرار نمایش پدیده های محیطی و یادگیری آن          

ج) امکان بازسازی و مشاهده پدیده های گذشته و دور از دسترس          

 د) عدم  درک مناسب روابط بین اجزای سیستمهای محیطی.

274)  برای درک آسان جهان پیچیده و پر از سیستم شناخت کدام مورد ضرورت دارد؟

الف)  تعامل بین سیستم ها     ب) ارتباط بین متغییر های تحقیق        

 ج) گسترش و توسعه مدلها              د)  بازخورد سیستم ها.

275) برنامه ریزان شهری برای رفع عیوب احتمالی طرحهای عمرانی از کدام نوع مدلها استفاده می کنند؟

الف) مولاژ       ب) ماکت         ج) چارت سازمانی       د) ذهنی

276) کدامیک جزء اهمیتهای مشاهده مستقیم پدیده ها در علم جغرافیا نیست؟

الف) مشاهده ترکیبی اجزاء و عناصر پدیده ها    ب) درک ارتباط بین اجزاء و عناصر پدیده ها

ج) تحلیل دقیق ،بهتر و بهینه مسایل جغرافیایی   د)  مشاهده منفک و مجزای اجزای سیستم

277) همه موارد جزء ویژگیهای مدلها است به جز......

الف) به واقعیت شباهت زیادی داشته باشد      ب) مفصل و مربوط به موضوع مورد نظر باشد

ج) قابلیت پیش بینی داشته باشد                د) شکل ساده ای از پدیده واقعی را نشان دهد.

278) کدامیک از ویژگیهای مدلهای ریاضی نیست؟

الف) نمایش سیستم های واقعی بصورت اعداد و نمادها                                     

ب) دقیق ، واضح و صریح اند

ج) بیان روابط و وضعیت های پیچیده آتی سیستم ها                                        

 د) کاربرد اندک در علم جغرافیا

279) کاربرد مدل فون تانن در چه زمینه ای می باشد؟

الف) اقتصادی          ب) سیاسی          ج) اجتماعی                د) نظامی

280) در مدل فون تانن کدام نوع کشت به شهر نزدیک تر است؟

الف) گله داری                     ب) گیاهان مرتعی 

 ج) مزارع غلات تجاری           د) زمین های زیر کشت میوه و سبزی

281) کدام مدلهای جغرافیایی ، به مدلهای فیزیکی نیز مشهورند؟

الف) مقیاس کارکردی  ب) مدل فون تانن  ج) ادراکی   د) ساده ی خطی

282) عرضه ی وضعیتی پیچیده به صورتی ساده و فرضی را چه می نامند؟

الف) کارتوگرافی   ب) تصویر کردن   ج) مدل سازی  د) آمایش سرزمین

283) در مدل فون تانن کاربری زمین به چه صورتی نشان داده می شود؟

الف) مدل سازی    ب) منحنی میزان    ج) اعداد و فرمولها     د) دوایر متحد المرکز

284) فرمول رطوبت نسبی هوا جزء کدام دسته از مدلهای جغرافیایی است؟

الف) ادراکی     ب) ساده خطی     ج) مشابه سازی     د) مقیاس کارکردی

285) مدلهایی که به مقیاس معینی از پدیده های واقعی ساخته می شوند، کدامند؟

الف) ادراکی       ب) ساده خطی     ج) مشابه سازی      د) مقیاس کارکردی

286) کدام نوع مدلها دقیق تر، واضح تر و از صراحت بیشتری برخوردار است؟

الف) استنتاجی       ب) ریاضی         ج) فون تانن            د) ذهنی

287) در مدل فون تانن در چه صورتی زمین از ارزش بیشتری برخوردار است؟

الف) نزدیکی به منابع آب            ب) نزدیکی به شهر و بازار              

ج) حاصلخیز بودن زمین                 د) نزدیکی به راههای ارتباطی

288 ) در علم جغرافیا برای درک بهتر اجزا یک سیستم و پیش بینی رویدادهای احتمالی چه اقدامی مناسب است؟

الف) مشاهده مستقیم                  ب) مطالعه کتابخانه ای                  

ج) ساخت مدلهای مشابه               د) تصویر برداری ماهواره ای

289 ) کدام مورد با استدلال ، پیش بینی ، ایجاد ارتباط ، تجزیه و تحلیل و ترکیب شکل می گیرند؟

الف) مدل ذهنی    ب) مدل ریاضی      ج) مدل خطی    د) مدل فون تانن

290) قبل از ساخت هر مدل چه اقدامی صورت می گیرد؟

الف) ساخت ماکت   ب) طرح اولیه روی کاغذ    ج) مدل کوچکتر    د) مدل ذهنی

« سیستم های اطلاعات جغرافیایی (G.I.S)»

224 ) سیستم های اطلاعات جغرافیایی (G.I.S) در چارچوب کدام شاخه علم جغرافیا قرار می گیرد؟

الف) روشهای کمی در جغرافیا            ب)جغرافیای طبیعی    

ج) فنون و ابزار جغرافیایی                  د)جغرافیای انسانی .

225 ) کدام عامل در طراحی و بکارگیری سیستم های اطلاعات جغرافیایی توسط جغرافیدانان نقشی بر عهده نداشته است ؟

الف) فراوانی و حجم زیاد اطلاعات                  ب) محدودیت ذهن انسان 

ج) سرعت رایانه در پردازش داده ها                د) سهولت فراگیری علم رایانه.

226 ) کدام عمل در سیستم اطلاعات جغرافیایی توسط رایانه ها انجام نمی گیرد؟

الف)گردآوری    ب)ذخیره سازی       ج)بازیافت       د)تجزیه و تحلیل.

227) در ارتباط با به کارگیری رایانه ها برای تحلیل های مکانی جغرافیا تمامی گزینه ها درست است. به جز.....

الف) ویرایش و تغییر مداوم اطلاعات    ب) دسترسی سریع به اطلاعات    

ج) کاهش ارتقای سطح کارایی     د) انتشار یافته ها با اشکال متنوع

228 ) اطلاعات مکانی در سیستم های اطلاعات جغرافیایی به چه اشکالی به صورت خروجی در اختیار کاربران قرار می گیرند؟

الف)مصاحبه ، نقشه ، جدول                  ب)متن ، نمودار ، جدول                  

ج)پرسشنامه ، متن ، نمودار              د)نقشه ، مصاحبه ، جدول.

229 ) اولین مرحله در گردش کار یک سیستم اطلاعات جغرافیایی کدام مرحله است ؟

الف)پردازش داده ها     ب) مدیریت داده ها     ج) جمع آوری داده ها      د)عمل و کاربرد.

230 ) کدام منبع اطلاعاتی را می توان از طریق رقومی کردن وارد کامپیوتر نمود؟

الف) جداول آماری       ب)متون نوشتاری   

  ج) G.P.S                       د)نقشه ها.

231 ) مهمترین منبع ورود داده هادرسیستم اطلاعات جغرافیایی کدام منبع اطلاعاتی است؟

الف) نقشه ها      ب)تصاویر ماهواره ای         ج)عکس های هوایی        د)گزارش های میدانی

232 ) امکان تعیین موقعیت افراد و پدیده ها در تمام اوقات شبانه روز به وسیله سیستم ماهواره ای از چه طریقی میسر است؟

الف)G.I.S       ب) تصاویر ماهواره ای      ج)G.P.S               د)سنجش از دور

233 ) لایه بندی ، پردازش و ترکیب ، مدلسازی و تلفیق داده ها در چندمین مرحله گردش G.I.S صورت می گیرد؟

الف) اولین           ب)دومین       ج) سومین          د) چهارمین.

234 ) نوع خروجی های سیستم اطلاعات جغرافیایی به کدام عامل مرتبط است؟

الف)نیاز کاربران  ب) نوع اطلا عات   ج)تعداد کاربران د) فراوانی داده ها

235 ) در کدام فعالیتها می توان از نتایج نهایی سیستم های اطلاعات جغرافیایی بهره گیری نمود؟

الف) عمران و کشاورزی                       ب)مدیریت آب و خاک                 

 ج) راه سازی و شهر سا زی                 د) همه موارد درست است.

236 ) گردش کار در سیستم اطلاعات جغرافیایی دارای چند مرحله اصلی می باشد؟

الف) 4           ب) 5            ج) 6          د) 7

237 ) سیستم اطلاعات جغرافیایی از چه زمانی و با کدام اختراع جایگزین فنون و شیوه های دستی شد؟

الف) دهه ی 1960 - رایانه               ب) دهه ی 1970-  ماهواره            

 ج) دهه ی 1980 - رایانه                د) دهه ی 1960 -  ماهواره

238 ) کدام منبع اطلاعاتی در بازنگری نقشه و به روز آوردن و افزودن لایه های مختلف اطلاعات ، نقش بسیار موثری دارد؟

الف) جداول             ب) نمودارها         ج) تصاویر ماهواره ای               د) G.P.S

239 )  در چرخه کار یک سیستم اطلاعات جغرافیایی کدام مرحله دیرتر انجام می گیرد؟   

الف) پردازش داده ها                    ب) جمع آوری داده ها             

ج) ذخیره اطلاعات در رایانه ها         د) خروج نمودار ، نقشه و متون .

240 ) چرا دانشمندان علوم زمین که با داده های مکانی سروکار دارند، در مطالعات خود از G.I.S استفاده می کنند؟زیرا این سیستمها ......

الف) قوی و دقیق اند  ب)   جدید و ساده اند.   ج)  متنوع و مطلوب اند  د)  سریع و قدیمی اند.

241 ) سیستم های اطلاعات جغرافیایی کسب داده ها ، مدیریت ، پردازش و دریافت اطلاعات جدید را ......... و ........... کرده است.

الف) متنوع تر ، ساده تر  ب) کارآمدتر ، دقیق تر   ج) جدید تر ، مطلوب تر  د) فراوانتر ، کاملتر

242 ) در مورد« سیستم تعیین موقعیت جهانی» کدام گزینه غلط است؟

الف) Geographic Positioning Systems                             

ب) Golobal Positioning Systems                        

ج ) این ماهواره ها در تمامی 24 ساعت فعالند                   

 د) طول وعرض جغرافیایی و ارتفاع پدیده ها را تعیین می کنند.

243 ) کدام عبارت غلط است؟            

 الف) در سنجنده غیر فعال ، سنجنده دارای منبع ارسال انرژی از خود است.

ب) ماهواره های مخابراتی برای تقویت ارتباطات تلفنی و دریافت و پخش برنامه های تلویزیونی کاربرد دارند.

ج) علم جغرافیا از مزایای  سیستم های اطلاعات جغرافیایی بیشترین استفاده را می کند.

د) درG.I.S خروجی ها شامل لایه های منطبق شده ی داده های اولیه یا حاوی اطلاعات ترکیبی جدید باشد.

244 ) کدامیک از نرم افزارهای G.I.S نیست؟

الف ) Arc view        ب) Arc info        

        ج) Idrisi                    د)Excel

245 )کدامیک معادل سیستم اطلاعات جغرافیایی است؟

الف ) G.I.S         ب) G.P.S          ج) NOAA      د) NASA

246) در مرحله ی پردازش داده ها  در سیستم اطلاعات جغرافیایی کدام اقدام انجام می گیرد؟

الف) رقومی کردن   ب) اسکن کردن   ج) مدل سازی   د) اصلاح نمودن

247) کدامیک در ارتباط با مرحله خروجی داده ها در یک سیستم اطلاعات جغرافیایی درست است؟

الف) کدبندی و اصلاح    ب) چارت و نمودار      ج) تجزیه و تحلیل        د) گزارش های میدانی

248) امکان تغییر ،اصلاح و تکمیل کدام منابع در سیستم های اطلاعات جغرافیایی به وسیله رایانه وجود دارد؟

الف) سفرنامه ها         ب) G.P.S           ج) نقشه ها        د) منابع اسنادی

249) اطلاعات تصاویر ماهواره ای و هوایی را چگونه می توان به سیستم های اطلاعات جغرافیایی وارد نمود؟

الف) اسکن و رقومی کردن         ب) کدبندی و اصلاح نمودن        

 ج) طبقه بندی و کدبندی              د) رقومی و کدبندی

250) در مرحله پردازش ، اطلاعات وارد شده به سیستم اطلاعات جغرافیایی مطابق با کدام معیار لایه بندی می شوند؟

الف) نوع اطلاعات        ب) اهداف کاربران   ج) اهمیت اطلاعات       د) اهمیت پروژه ها

251) از این سیستم برای ردیابی کشتی ها ، هواپیماها و خودروها استفاده می شود؟

الف) G.I.S          ب) G.P.S          ج) G.P.I    د) S.I.G 

252) مراحل پنجگانه یک سیستم اطلاعات جغرافیایی به ترتیب کدامند؟

الف) ورودی ، پردازش ، منابع ،  خروجی ، انجام کار                    

ب) ورودی ، منابع ، پردازش ، خروجی ، انجام کار 

ج ) ورودی ، منابع ، پردازش ، انجام کار ، خروجی                      

 د) منابع ، ورودی ، پردازش ، خروجی ، انجام کار

253) داده های مربوط به سیلابهای گذشته در یک منطقه را چگونه می توان بدست آورد؟

الف) نقشه ها       ب) تصاویر ماهواره ای  ج) عکسهای هوایی    د) وزارت نیرو

254) آخرین مرحله در چرخه ی کار یک سیستم اطلاعاتی جغرافیایی کدام است؟

الف) تصمیم گیری برای انجام کار    ب) خروج نقشه ها ، مدلها و نقشه ها 

ج) جمع آوری داده ها از محیط        د)ذخیره اطلاعات در رایانه

«

نوشته شده در سه شنبه شانزدهم آذر ۱۳۸۹ساعت 12:44 توسط ناصر احمدیان |
نمايش باکس نظرات
بستن باکس نظرات